Vinh danh chị Hà Thị Thu – Trưởng đại diện văn phòng Việt Thái Hải Phòng

Vinh danh chị Hà Thị Thu – Trưởng đại diện văn phòng Việt Thái Hải Phòng