Có tất cả: 2 sản phẩm

Kim bơm 60mm
Kim bơm được dùng bơm tiêm cho cả Polyurethan và Epoxy vào khe nứt bê tông

Thông Báo Nghỉ Du Lịch 2019

thông báo nghỉ du lịch 2019